×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 599

Te Puapinga e te Angaanga a te Vaerua Tapu

Friday July 21, 2017 Written by Published in Church Talk
Te Puapinga e te Angaanga a te Vaerua Tapu

Tei runga rai tatou te tumu manako o to tatou Akarongo.  Ko te aakianga no tatou I konei, no runga te reira i to Iesu Oki Rua anga mai e akava I teianei ao katoatoa. 

Te karanga nei oki te tumu tapura I konei, tatou akarongo no tona oki anga mai no te akava i tei ora e tei mate. Teia oki te akakite: E mei reira, ka oki mai aia ka akava i tei ora e tei mate.  E rua manako puapinga i konei.

 (1) E me reira ka oki mai aia.  Te to’u nei teia manako ki te tuatau ki mua, mei te au aposetolo i te akara tamouanga ia Iesu i te rave ke angaia mei rotopu ia ratou, e te reo tei na ko mai e, “…taua Iesu nei i rave ke’ia i rotopu ia kotou nei, ka oki mai aia mei te reira katoa.”E manganui te au atianga i to Iesu akakiteanga i teia tuatua ki tana anau, kare ra ratou i irinaki ana, noatu ra te reira tu no ratou, kua akatupu rai to ratou i tei akakoroia nona e Tona Metua.  Teia katoa tetai ikuikuanga ki Tana anau, “…te aere nei au e akamanea i tetai ngai no kotou. E kua oti anake i te akamaneaia e au ra, ka oki mai au e arataki ia kotou ki oku ra, ei reira katoa kotou i te ngai e nooia e au ra.” (Ioane 14:2c, 3)  Kapiti katoa ki teia au akairo nei, te akatupuangaia o te au tuatua tei toto’uia Nona.

“Ei reira e kitea’i te akairo o te Tamaiti a te tangata ki runga i te rangi e ei reira te au kopu ravarai o te ao nei e aue ei, kia kite ratou i te Tamaiti a te tangata i te aere anga mai na roto i te tiao, ma te mana e te kaka maata.” (Mataio 24:30 Te vai atura te maataanga o te tuatua i tataia no te okianga mai o Iesu.  Ko te akamatakiteanga no tatou i konei, kia vai teateamamao ua rai tatou.

 (2) Ka akava aia i tei ora e tei mate.  Kua akapapu mai oki te tuatua e, ka tu te katoatoa ki mua i te akavaanga a te Atua, ko te aronga tei mate e pera te aronga e ora nei.  E tuatau taitaia ki te aronga te ka tukuia ki Ade, e rekarekaanga maata ki te aronga te ka tukuia ki roto i te basileia o te Atua.  Kare oki teia akavaanga nei e no te aronga kino, no te aronga meitaki katoa.  Ei konei oki e orongaia mai taau tutaki kia tau ki taau i rave i roto teia oraanga nei.  Teia oki tetai akakiteanga: “Ko te Atu uaorai oki te ka eke mai mei te rangi mai ma te maeva, ma te reo o te angela maata, e ma te pu a te Atua e te aronga i mate i roto i te Mesia, te ka tu mai ana ia ki runga. E muri ake, ko tatou ko te aronga ora e toe ra, e rave katoaia mai e ratou katoa i reira, kia aravei atu i te Atu ki roto i te reva….” (1Tesalonia 4:16, 17)“)

Teia katoa oki tetai aakakianga o to tatou akarongo ko tei nako mai e, Te irinaki nei tatou i te Vaerua Tapu. Te akaoki akaou mai nei teia manako i te tuatua no te irinakianga.  I roto i teia turanga te tuatua nei te reira ki te Vaerua Tapu.  Kare oki te tuatua o te Vaerua Tapu i te tuatua taiku roa ia i roto i te Koreromotu Taito mari ra i roto i te Koreromotu Ou.  Kua akara mamao ua ra te au Peroveta e te au Patereareka mei te mea atura e, te iraira ua maira ki runga i te ni’a.  Te rekareka ua nei tatou i te tuatua i te angaanga a te Vaerua Tapu i roto i te Ekalesia, mei te akakiteia i roto i te Puka Angaanga.  Kua akaue oki a Iesu i te au aposetolo kia tapapa ratou i te mana mei runga mai, ei reira ratou e rave ei i tei akaueia mai kia ratou.  Ko te Vaerua Tapu, e Atua katoa aia e kare oki i te apinga mei tetai au apiianga tarevake e akarongoia nei.  Kia marama tatou e, ko te Vaerua Tapu teia e angaanga nei ki roto i te Ekalesia.  E maata katoa oki tona au turanga tei akakiteia mai tei riro katoa oki i te akataka mai i tona tu tikai e tana angaanga.Koia te Akapumaana,to tatou Puapii e koia te pati nei i ta tatou ki te Metua ra.

I te mea oki e, e Atua aia, e mana katoa ia tona, e pera katoa, tei te au ngai katoatoa aia.  Kare katoa oki tatou e ngaro iaia.  Teia oki tetai au akakiteanga,  “Te noo ra tona Vaerua i roto ia kotou ko tei akatu ia Iesu mei te mate maira, ko tei akatu i te Mesia mei te mate maira, nana katoa ia e akaora i to kotou au kopapa mate ra, i tona Vaerua i te noo i roto ia kotou na.” (Roma 8:11

Te vai atura te maataanga o te tuatua nona e kare e pou katoatoa ia tatou i teia ra, no te mea, mei tei akakiteia i mua ake e, ko te Vaerua Tapu, e Atua aia.  Tena katoa oki te au akakiteanga nona e tana angaanga.  Tena te au apinga aroa a te Vaerua kua orongaia mai kia tatou. (1Korinetia 12:4 – 11) Tena katoa te au ‘ua a te Vaerua. (Galatia 5:22, 23).  Kua kitea katoaia oki te aroa maata o te Atua na roto i ta te Vaerua akakite anga i tana au angaanga takake.  Te vai katoa oki te tuatua e, ka akavaitata mai te Vaerua kia tatou me tuatua tatou i te au mea ravarai nona e nana katoa oki e apai ana i ta tatou pure ki mua i te aroaro o te Metua.  Kua akariro katoaia oki to tatou au kopapa ei ngai nooanga no te Vaerua Tapu, kia tau ki te tuatua tei nako mai e.  “…e nao oki to kotou kopapa no te Vaerua Tapu i roto ia kotou na, ti rauka ia kotou i te Atua ra….” (1Korinetia 6:19)“…ka kite ra kotou Iaia, e noo tikai oki aia ki o kotou nei, e ei roto oki ia kotou.” (Ioane 14:17)”Taua tuatua meitaki i tukuia atu ia koe ra, e mou meitaki ia i te Vaerua Tapu, e noo ki roto ia tatou nei ra.” (1Timoteo 1:14)

Te aakianga katoa oki te au Aposetolo i to ratou akarongo i roto i tana Ekalesia tapu, ko tei nako mai e, “Te Ekalesia tapu, te taokotaianga o te aronga akarongo” E rua tuanga mamaata i roto i teia tuanga nei. 

(1) Te Ekalesia tapu.  Ko te tuatua ekalesia, e tuatua Eleni te reira, e e toru ngai e kiteia ei te reira tuatua i roto i nga evangelia e tei roto anake te reira i te Evangelia a Mataio 16:18, 18:17, e ko tona aiteanga, koia oki, ko te kapikianga i tetai tangata mei roto mai i te oraanga ki roto i te oraanga Kerisitiano.  I tetai taime, e tuatuaia ana e, e ngutuare no te akamorianga i te Atua, e ko tetai akaraanga, ko to tatou au Are Pure.Te vai katoa nei tetai au akaraanga i roto i te oraanga o Iseraela e to ratou au ngai akamorianga i to ratou Atua, koia oki, Ko te Puakapa, ko te Iero e pera katoa i te Sunago.Kia marama katoa oki tatou e, ko ta Iesu tuatua no runga i te Ekalesia, kua na roto oki te reira i tetai uianga tana i ui ki te au pipi.  Teia oki taua uianga ra: “Koai ra au nei te Tamaiti a te tangata i ta kotou tuatua anga?” Kua pa’u rai Petero, “Ko te Mesia koe, ko te tamaiti a te Atua ora.” Tena i reira te pauanga a Iesu i pa’u kia Petero, “ei runga i teianei papa, e patu ei au i taku ekalesia, e kare rava ia e rauka i te ngutupa o ade.” (Mataio 16:15 – 18)  Tera i reira te aiteanga kua akamata te tuatua no te ekalesia ki runga ia Iesu e koia oki te tango i te reira ekalesia, e kua akamou katoaia oki ki runga i te aposetolo tana i oronga i te mana kia ratou no te akatupuanga i reira ki roto i te ngakau tangata.Kua anau mai oki te Ekalesia i te ra Penetekose.  Kare ra teia i te mea tupu ua mai.  Kua teateamamao te au aposetolo ia ratou ma te tapapa i te mana mei runga mai, mei ta te Atu i teateamamao ia ratou, e na roto katoa i te akoanga a Petero, kua kapitiia mai e 3,000 vaerua ou i roto i te Mesia.  Kua kapikiia oki e, ko te Ekalesia Tapu.  Noatu oki e, kua kapitiia mai te tuatua Tapu ki te pae i te tuatua Ekalesia, kare ra e mei te mea ra e, ko te aronga tei ariki ia Iesu Mesia i roto i to ratou oraanga e kua tapu ratou katoatoa. 

Kua oronga katoa mai a Iesu i tetai au apiianga manea na roto i tetai nga parabole, koia oki, Ko te parabole no te sitona e te zizania. (Mataio 13:24 – 30) e te parabole no tetai kupenga. (Mataio 13:47, 48)Ko te apiianga i konei, noatu tatou e, te noo nei tatou i roto i ta tatou au ekalesia, ka tupu kapipiti rai te meitaki e te kino e tae ua atu ki te ra tei tapapaia.

Teia oki ta Paulo i tuatua mai:“Kua rave katoatoa oki i te ara e kua ngere i te akameitaki a te Atua.” (Roma 3:23) Ko te Ekalesia Kerisitiano, ko te taokotaianga te reira o te aronga akarongo e tei kapiki katoaia oki e, e kopapa okotai.  Kua akatinamouia tona tango ki runga i te akarongo o te au Aposetolo e te au Peroveta e tei riro katoa oki to tatou Atu ko Iesu ei toka tiava.  Te akakite katoa ra oki Paulo e:  E okotai kopapa, E okotai tapapaanga, E okotai Atu, E okotai akarongo, E okotai bapetizo, E okotai Atua, E okotai Metua.

Me ka kimi mamao atu tatou i reira e, ko teaa te ekalesia tika tikai, ka vao au na kotou rai e kimikimi marie atu i te reira.  Kia marama katoa oki tatou e, ko to tatou tikaanga i roto i te Ekalesia Tapu na te Atua tei roto ia i te Basileia o te Atua, e kare i Roma e kare katoa i roto i te Pope i Roma. I tetai taime, e uri tarevake ana to tatou iti tangata i te tuatua Papaa (Catholic) I te manakoanga e, ko te Akonoanga Katorika.  Kare ra e ko te aiteanga te reira.  Ko te Akonoanga Katorika, kua kapikiia ratou e, ko te Katorika Roma.  Kia marama katoa oki tatou e, ko to tatou tikaanga i roto i te Ekalesia Tapu na te Atua tei roto ia i te Basileia o te Atua, e kare i Roma e kare katoa i roto i te Pope i Roma.  Ka akamaroiroi tatou katoatoa e kia riro te ingoa o to tatou Atu, ei irinakianga tinamou no tatou I teia ra e tuatau ua atu.

            Tataia e te Orometua              Vakaroto Ngaro

            Ekalesia Avarua CICC

Leave a comment